Exhibition of Today Art Museum’s collections

Back
Opening time:
Duration: 2006.06.25 -- 2006.07.25
Location: Xiaoxitian Branch, Today Art Museum

Exhibition Preface

Curator

Artist

Yue Minjun , Ji Dachun , Liu Xiuming, Wang Huanqing , Jing Yuchao, Xin Dongwang , Yin Chaoyang , Fang Lijun, Lv Shun, Lu Hao, Luan Weili, Wang Huanqing, He Duolin, Luo Zhongli, Hermann Nitsch, He Jinyu, Immendorff, Zhang Xiaogang, Wang Guangyi, Wen Lou, Tan Ping, Xia Xiaowan, Li Fei , Dou Jinjun, Shi Jinsong.