2013- 2017 Finding Friends - Discover Young Artists

Back
Opening time:
Duration: 2017.11.04 -- 2017.11.26
Location: 3th floor exhibition hall of building 1

Exhibition Preface

Curator

Artist

Liu Guannan,Ouyang Sulong,Tong Kunniao,Xu Sheng,Wang Lijun,Wen Hao,Yang Song,Yang Xin,Yue Yanna,Zhang Zhaoying

Works

Opening