“Wang Shikuo Award” &TAM Exhibition of Nominated Chinese Contemporary Young Artists

Back
Opening time:3p.m.,14th May
Duration: 2016.05.14 -- 2016.06.26
Location: 3/F,4/F,Building No.1 Today Art Museum
View Panoramic Exhibition

Exhibition Preface

Curator

Artist

Guo Donglai,Huang Zhitao,Lin Feifei, Liu Xianghua,Li Rui,Tian Xiaolei,Shi Fu,Shang Chengxiang,Wu Juehui,Zhang Fan

Works