Artificial Garden

Back
Opening time:2016-03-19 3:00pm
Duration: 2016.03.19 -- 2016.04.10
Location: 2/F Exhibition Hall of Building No.1
View Panoramic Exhibition

Exhibition Preface

Curator

Liao Wen

Artist

Chen chunmu,He chengyao,Hong Lei,Jin Weihong, Li Bo,Liao Jianhua,Meng Baishen,Ou Yangwendong,Shen Yue,Shi Jindian,Shi Jinsong,Su Yabi,Wang Changming,Xie Fan, Yang Fan,Yang Guang,Yang Qian,Yu Jia, Zhan Wang,Zhang Wei

Works

Opening